APV SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE KOZMETİK TİCARET LTD. ŞTİ.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 

1- Amaç

 

İşbu verilerin işlenmesi ve korunması politikası (“Politika”), APV SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE KOZMETİK TİCARET LTD. ŞTİ.’nin (“Şirket”), kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri ile bu verilerin korunması ve imhasına dair yürürlükteki mevzuata uyumunu teminen belirlemiş olduğu prensipleri düzenlemektedir. 

 

 

2- Tanımlar 

 

İşbu metinde geçen;

 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

 

Anonim hale getirme: Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

 

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nu ifade eder.

 

Kişisel Veri/ler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

 

Kişisel Verilerin işlenmesi: Kişisel Veriler’in tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Veri İşleyen: Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veriler’i işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Veri Sahibi: Kanunda “İlgili Kişi” olarak tanımlanan Veri Sahibi, Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder. Veri Sahipleri, müşterileri, internet kullanıcılarını, iletişim, elektronik posta ve pazarlama veri tabanı listelerindeki bireyleri, çalışanları, sözleşme taraflarını ve tedarikçileri de kapsar.

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Yok Etme: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade eder.

 

 

3- Kapsam

 

Müşterilerimiz, tüketicilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

 

Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 

 

4- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler Şirket 'in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

 

Şirket müşterilerinin markamızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

 

5- Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

 

Şirket, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

 

6- Çerez Politikası

 

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. Çerezler; İnternet sitesinin işlevselliğini ve peformansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmeye, İnternet Sitesini iyileştirmeye ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmaya ve sunulan özellikleri sizin tercihinize göre kişiselleştirmeye yardımcı olur. Çerezlerin bir diğer amacı, İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır.

 

Esthebella markası olarak anılan ancak bunlarla sınırlı olmayan ve zaman zaman iş bu Aydınlatma Metni kapsamında güncellenecek Esthebella Markasına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitemiz başta olmak üzere APV Sağlık Ürünleri ve Kozmetik Ticaret Ltd. Şti.’ne ait diğer tüm çevrimiçi mecralar üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan ve aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler kanalıyla:

 

 • Şirket tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve Esthebella Markası adı altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Şirket ve Esthebella Markası adına işletilen sosyal medya hesapları kanalıyla,
 • E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, Şirket ve Esthebella Markasına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar veya multimedya mesajları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları kanalıyla,
 • Şirket, hizmet verdiği yahut hizmet aldığı şirketler, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

 

a)Hangi Çerezler Kullanılmaktadır? 

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

 

Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, APV Sağlık Ürünleri ve Kozmetik Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini APV Sağlık Ürünleri ve Kozmetik Ticaret LTD. ŞTİ.  ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

 

Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin esthebella.com.tr’ı terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

 

Kullanım amaçlarına göre, esthebella.com.tr’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

 

b)Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

esthebella.com.tr’da Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 

 • esthebella.com.tr’ın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, esthebella.com.tr üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin esthebella.com.tr’a farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • esthebella.com.tr’ı analiz etmek ve performansını artırmak. Örneğin, esthebella.com.tr’ın üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, esthebella.com.tr’ı ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • esthebella.com.tr’ın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, esthebella.com.tr üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,esthebella.com.tr’ı ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

 

c)Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz? 

APV Sağlık Ürünleri ve Kozmetik Ticaret LTD. ŞTİ., kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, esthebella.com.tr’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde esthebella.com.tr’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

 

esthebella.com.tr’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

Ziyaretçiler, esthebella.com.tr’ı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin esthebella.com.tr’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 

 

7- Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Şirket ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

8- Güvenli Alışveriş 

 

Sitemizde 256 Bit SSL (Secure Sockets Layer) Güvenlik Sertifikası kullanılmaktadır.256 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sitemizdeki güvenlik sertifikasını sorgulatabilmeniz mümkündür. https://www.sslsorgulama.com/index.php?host=www.esthebella.com.tr&sorgula=       Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde esthebella.com.tr sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin esthebella.com.tr arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvanı : APV Sağlık Ürünleri ve Kozmetik Ticaret LTD.ŞTİ.

 

Telefonu: 0216 574 55 55

 

Adresi: Esentepe Mh. Erkılıç Cd. Yasa Kule No:6/1/33 Kartal- İSTANBUL

 

 

Mail: [email protected]